גיב א קוק אפן שניַיצער

*

א ייִד זעט א מענטש וואָס פארקויפט א פּאָפּוגיַי. ער פרעגט באם פארקויפער:
- וויפל קאָסטעט דאָס דאָזיקע פייגל?
- פינף טויזנט, - ענטפערט דער פארקויפער.
- פינף טויזנט פאר א געפארבטע הען? - דערשטוינט זיך דער ייִד.
- דאָס איז ניט קיין פּאָשעטער פּאָפּוגיַי, - דערקלערט דער פארקויפער, - ער קען רעדן אף א סך שפּראכן.
- עס קען ניט זיין.
- אז פרעג בא אים אליין.
דער ייִד פרעגט באם פּאָפּוגיָי: - Do you speak English?
Yes, I do, - ענטפערט דער פּאָפּוגיָי.
?Parlez vous Français - פרעגט דער ייִד.
Oui, je parle, - ענטפערט דער פּאָפּוגיָי.
?Sprechen Sie Deutsch - פרעגט דער ייִד.
Ja, sprache ich, - ענטפערט דער פּאָפּוגיָי.
צי איר רעדט אף ייִדיש? - פרעכט דער ייִד.
יאָלד! נאָר גיב א קוק אף מיַין שניַיצער! - ענטפערט דער פּאָפּוגיָי.

זעט видит; инф. זען
מענטש (муж) человек
פארקויפט продает; инф. פארקויפן
פּאָפּוגיַי (муж.) попугай
פרעגט спрашивает; инф. פרעגן с предлогом בא
באם здесь "у": слияние предлога בא с артиклем муж. и среднего рода дат. падежа דעם
פארקויפער (муж.) продавец
וויפל сколько
קאָסטעט стоит; инф. קאָסטן
דאָס דאָזיקע это, вот это (ср. род)
פייגל (ср. род) птичка
פינף пять
טויזנט (муж) тысяча
ענטפערט отвечает; инф. ענטפערן
פאר предлог "за, для"
געפארבטע крашеная: от פארבן красить
הען (жен.) курица
דערשטוינט זיך изумляется; инфинитив (דערשטויון (זיך изумлять(ся)
דאָס איז ניט קיין "это не..."
פּאָשעטער (муж) простой; основная форма פּאָשעט
דערקלערט объясняет; инф. דערקלערן
ער он
קען (также קאָן) умеет, может; инф. קענען, קאָנען
רעדן говорить
אסאך,א סך много
אף предлог "на"
שפּראכן мн. число от שפּראך (жен.) язык, речь
זיין быть
אז так, тогда, в таком случае
אליין сам, один
צי вопр. частица "ли, или"
יאָלד (муж.) дурак, тупица
נאָר только
גיב א קוק взгляни (дословно: дай взгляд): инф. גיבן א קיק взглянуть; קוקן смотреть
שניַיצער (муж) нос; дословно: сморкальник

Новые комментарии