כאבל בין חתנים

*

ке-авель бейн хатаним
дословно: как скорбящий среди женихов

Происхождение: Совершенно замечательный сюжет из Талмуда (Шабат, 114-А), который я просто не могу не привести полностью:

והאמר להו רבי ינאי לבניו בני אל תקברוני לא בכלים לבנים ולא בכלים שחורים לבנים שמא לא אזכה ואהיה כחתן בין אבלים שחורים שמא אזכה ואהיה כאבל בין חתנים אלא בכלים האוליירין הבאין ממדינת הים אלמא סומקי נינהו לא קשיא הא בגלימי הא בלבושי

И сказал им раби Яннай, своим сыновьям: "Сыновья мои, не погребайте меня ни в белых одеждах и ни в черных одеждах. Дабы не удостоиться мне быть как жениху среди скорбящих в черном, и дабы не выпало мне быть как скорбящему среди женихов. Но в одеждах банщиковых (אולייר - от латинского olearius - раб в римской бане, в обязанности которого входила раздача масла для умащивания тела, отсюда его название, дословно "умасливатель," а также присмотр за одеждой клиентов; понятно, что одежда олеария была, по необходимости, весьма скудной; я перевожу олеария как "банщик" - вижу более подходящего термина), приходящих из морской страны, так чтобы краснота моя не отяжелилась ни плащом, ни одеждою (честно: я не уверен на сто процентов в корректном переводе части, выделенной курсивом: она допускает ряд толкований, а авторитетного источника, закрепляющего некоторое толкование, мне отыскать не удалось; так что, переведено на мой страх и риск; кто может помочь и уточнить - заранее моя благодарность).

Новые комментарии